Word list Unit 1 Hi! pp. 6-11

№ п/п Слово Транскрипція Переклад 1 actor /ˈæktər/ актор 2 actress /ˈæktrəs/ актриса 3 above /əˈbʌv/ зверху, над 4 again /əˈgen/ ще раз 5 age /eɪdʒ/ вік, період, епоха 6 Ankara /ˈæŋkərə/ Анкара 7 answer /ˈɑːnsəʳ/ відповідь 8 Argentina /ˌɑːdʒənˈtiːnə/ Аргентина 9 artist /ˈɑːtɪst/ художник.

Детальніше

Word list Unit 2 A Friend in Need! pp. 12-17

№ п/п Слово Транскрипція Переклад 1 ability /əˈbɪlɪtɪ/ здібність, можливість 2 advertisеment /ədˈvəːtɪsmənt/ реклама, оголошення 3 all right /ˌɔːlˈraɪt/ добре, нормально 4 Arab /ˈærəb/ араб, арабський 5 area /ˈɛərɪə/ простір, район, область 6 be missing.

Детальніше

Word list Unit 6 Birds of a Feather pp. 40-45

№ п/п Слово Транскрипція Переклад 1 Africa /ˈæfrɪkə/ Африка 2 America /əˈmerɪkə/ Америка 3 Antarctica /æntˈɑːktɪkə/ Антарктика 4 Ausrtalia /ɒsˈtreɪlɪə/ Австралія 5 baby /ˈbeɪbɪ/ дитина, малюк 6 body /ˈbɒdɪ/ тіло, тулуб, заклад 7 butterfly /ˈbʌtəflaɪ/ метелик.

Детальніше

Word list Unit 8 Enjoy your Meal pp. 54-59

№ п/п Слово Транскрипція Переклад 1 bill /bɪl/ рахунок, купюра, законопроект 2 book a table /bʊk ə ˈteɪbl/ замовляти столик 3 bottle /ˈbɒtl/ бутилка 4 bowl /bəʊl/ чаша, таз 5 busy /ˈbɪzɪ/ занятий 6 carton /ˈkɑːtən/ картонна коробка 7 cereal /ˈsɪərɪəl/ зернові.

Детальніше

Word list Unit 9 Times Change pp. 62-67

№ п/п Слово Транскрипція Переклад 1 airport /ˈɛəpɔːt/ аеропорт 2 ancient /ˈeɪnʃənt/ старовинний 3 bank /bæŋk/ банк, набір 4 best friend /best frend/ найкращий товариш 5 between /bɪˈtwiːn/ між двома 6 brick /brɪk/ цегла, брикет 7 bus stop /bʌs stɒp/ автобусна.

Детальніше