Word list Unit 1 Hi! pp. 6-11

Enterprise 1
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 actor  /ˈæktər/ актор
2 actress  /ˈæktrəs/ актриса
3 above  /əˈbʌv/ зверху, над
4 again  /əˈgen/ ще раз
5 age  /eɪdʒ/ вік, період, епоха
6 Ankara  /ˈæŋkərə/ Анкара
7 answer  /ˈɑːnsəʳ/ відповідь
8 Argentina  /ˌɑːdʒənˈtiːnə/ Аргентина
9 artist  /ˈɑːtɪst/ художник
10 astronaut  /ˈæstrənɔːt/ космонавт
11 be from  /biː frɔm/ бути з
12 be pleased  /biː  pliːzd/ бути задоволеним
13 Beijing  /ˈbeɪˈdʒɪŋ/ Пекін
14 below  /bɪˈləʊ/ знизу
15 boarding school  /ˈbɔːdɪŋ  skuːl/ закрита школа
16 Brasil  /brəˈzɪl/ Бразилія
17 by the way  /baɪ ðə  weɪ/ до речі, між іншим
18 call  /kɔːl/ тел.дзвінок, заклик
19 Canada  /ˈkænədə/ Канада
20 capital  /ˈkæpɪtəl/ столиця
21 cardinal number(s)  /ˈkɑː.dɪ.nəl  ˈnʌm.bər/ кількісні числівники
22 cathedral  /kəˈθiː.drəl/ собор
23 check  /tʃek/ перевіряти, чек
24 China  /ˈtʃaɪnə/ Китай
25 college  /ˈkɒlɪdʒ/ факультет, коледж
26 complete  /kəmˈpliːt/ закінчити
27 copy  /ˈkɒpɪ/ списати
28 correct  /kəˈrekt/ правильний
29 country  /ˈkʌntrɪ/ країна, село
30 dancer  /ˈdɑːnsəʳ/ танцівниця, (-рист)
31 dialogue  /ˈdaɪəlɒg/ діалог
32 doctor  /ˈdɒktəʳ/ лікар, доктор наук
33 Dublin  /ˈdʌblɪn/ Дублін
34 each  /iːtʃ/ кожний, всякий
35 Edinburgh  /ˈɛdɪnbərə]/ Едінбург
36 Egypt  /ˈiːdʒɪpt/ Єгипет
37 engineer  /ˌendʒɪˈnɪəʳ/ інженер, механік
38 England  /ˈɪŋglənd/ Англія
39 exactly  /ɪgˈzæktlɪ/ точно
40 example  /ɪgˈzɑːmpl/ зразок, приклад
41 Excuse me  /ɪkˈskjuːz  miː/ вибачте
42 еxplain /ɪkˈspleɪn/ пояснити
43 farmer  /ˈfɑːməʳ/ фермер
44 favourite  /ˈfeɪvərɪt/ улюблений, (-нець)
45 fill in   /fɪl    ɪn / заповнити
46 Finland  /ˈfɪnlənd/ Фінляндія
47 football  /ˈfʊtbɔːl/ футбол
48 foreing  /ˈfɒrɪn/ закордонний
49 friend  /frend/ товариш
50 gap  /gæp/ пропуск
51 guess  /ges/ здогадуватись
52 Glasgow  /ˈglɑːzgəu/ Глазго
53 great  /greɪt/ класно, захоплюючий
54 Greece  /griːs/ Греція
55 History  /ˈhɪstərɪ/ історія
56 Hungary  /ˈhʌŋgərɪ/ Угорщина
57 in bold  / ɪn  bəʊld/ виділений
58 India  /ˈɪndɪə/ Індія
59 in pairs  / ɪn  pɛə sʳ/ в парах
60 information  /ˌɪnfəˈmeɪʃən/ дані, інформація
61 introduce  /ˌɪntrəˈdjuːs/ познайомити
62 Ireland  /ˈaɪələnd/ Ірландія
63 issue  /ˈɪʃuː/ випускати
64 Italy  /ˈɪtəlɪ/ Італія
65 Japan  /dʒəˈpæn/ Японія
66 job  /dʒɒb/ робота, заняття
67 label  /ˈleɪbl/ позначати, етикетка
68 leader  /ˈliːdəʳ/ лідер, ведучий
69 list  /lɪst/ список
70 magazine  /ˌmægəˈziːn/ журнал
71 Manchester  /ˈmæntʃɪstər/ Манчестер
72 mark  /mɑːk/ позначати
73 married  /ˈmærɪd/ одружений, (-на)
74 Maths  /mæθs/ математика
75 mean  /miːn/ означати
76 Mexico  /ˈmeksɪkəʊ/ Мехіко
77 missing  /ˈmɪsɪŋ/ пропущенний
78 model  /ˈmɒdl/ зразок, приклад
79 Moscow  /ˈmɒskəʊ/ Москва
80 musiciаn  /mjuːˈzɪʃən/ музикант
81 nationality  /ˌnæʃəˈnælɪtɪ/ громадянство
82 neighbour  /ˈneɪbəʳ/ сусід, (-ка)
83 new  /njuː/ новий
84 New Delhi  /njuː ˈdelɪ/ Деллі
85 nice  /naɪs/ хороший, приємний
86 Nice to meet you  /naɪs tʊ  miːt  juː/ приємно зустрітись
87 note  /nəʊt/ нотатка
88 object  /ˈɒbdʒɪkt, əbˈdʒekt/ предмет, об’єкт
89 ordinal number(s)  /ˈɔːdɪnl  ˈnʌm.bər/ порядковий числівник
90 origin  /ˈɒrɪdʒɪn/ місце народження
91 other  /ˈʌðəʳ/ інший, другий
92 page  /peɪdʒ/ сторінка, звати
93 peace of paper  /piːs  əv  ˈpeɪpəʳ/ шматок паперу
94 people  /ˈpiːpl/ народ, нація
95 person  /ˈp3ːsn/ особа
96 personal pronoun  /ˈp3ːsnl  ˈprəʊnaʊn/ особові займенники
97 pilot  /ˈpaɪlət/ пілот
98 player  /ˈpleɪəʳ/ ігрок (спортивний)
99 please  /pliːz/ будь-ласка
100 Pleased to meet you  /pliːz  tʊ  miːt  juː/ приємно зустрітись
101 Poland  /ˈpəʊlənd/ Польща
102 postman  /ˈpəʊstmən/ поштар
103 pretend  /prɪˈtend/ уявляти, робити вигляд
104 project  /ˈprɒdʒekt/ проект
105 pronunciation  /prəˌnʌnsɪˈeɪʃən/ вимова, промовляння
106 question  /ˈkwestʃən/ запитання
107 reader  /ˈriːdəʳ/ читач
108 responsible  /rɪsˈpɒnsəbl/ відповідальний
109 Russia  /ˈrʌʃə/ Росія
110 Scotland  /ˈskɒtlənd/ Шотландія
111 section  /ˈsekʃən/ розділ
112 sentence  /ˈsentəns/ речення, фраза
113 Spain  /speɪn/ Іспанія
114 sport  /spɔːt/ спорт
115 student  /ˈstjuːdənt/ учень, студент
116 table  /ˈteɪbl/ таблиця
117 talk  /tɔːk/ розмовляти
118 teacher  /ˈtiːtʃəʳ/ вчитель
119 the USA  /ðə juː ɛs eɪ/ США
120 too  /tuː/ також, занадто
121 try  /traɪ/ спробувати
122 Turkey  /ˈt3ːkɪ/ Турція
123 vet  /vɛt/ ветеринар
124 verb  /v3ːb/ дієслово
125 waiter  /ˈweɪtəʳ/ офіціант
126 waitress  /ˈweɪtrɪs/ офіціантка
127 Warsaw  /ˈwɔːsɔː/ Варшава

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *