Word list Unit 12 See New Places, Meet New Faces pp. 82-87

Enterprise 1
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃən/ житло, приміщення
2 afford /əˈfɔːd/ дозволити, надавати
3 birthplace /ˈb3ːθpleɪs/ Батьківщина
4 brochure /ˈbrəuʃjuər/ брошура
5 canal boat /kəˈnæl      bəʊt/ прогулянковий катер
6 celebrity /sɪˈlebrɪtɪ/ знаменитість
7 cоin /kɔɪn/ монета, придумувати
8 convenient /kənˈviːnɪənt/ зручний
9 desert /dɪˈz3ːt, ˈdezət/ пустеля, залишати
10 designer /dɪˈzaɪnəʳ/ дизайнер, конструктор
11 drink /drɪŋk/ пити, напій
12 entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/ розваги
13 exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/  захоплюючий
14 fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ хвилюючий, захоплюючий
15 fashionable ˈfæʃnəbl/ модний, сучасний
16 film star зірка кіно
17 footprint /fʊtprɪnt/ відбиток ступні
18 gift /gɪft/ подарунок
19 handprint /hændprɪnt/ відбиток руки
20 heavy traffic /ˈhevɪ  ˈtræfɪk/ інтенсивний рух на дорозі
21 however /haʊˈevəʳ/ не дивлячись на, але, будь-яким чином
22 ideal /aɪˈdɪəl/ ідеальний, досконалий
23 Luxembourg /ˈlʌksəmbəːg/ Люксембург
24 main road /meɪn    rəʊd/ головна дорога
25 memorable /ˈmɛmərəbl/ пам’ятний
26 Mexican /ˈmeksɪkən/ мексиканець,мексиканський
27 moon /muːn/ місяць (супутник Землі)
28 nightclub /ˈnaɪtklʌb/ нічний клуб
29 nightlife /ˈnaɪtlaɪf/ нічне життя
30 open-air /ˌəʊpnˈɛəʳ/ на відкритому повітрі
31 oppen-topped double -decker bus /ˌəʊpn  ˈtɒpt   ˈdʌbl dekə bʌs/ двоповерховий автобус з відкритим верхом
32 pack with /pæk      wɪð/ пакувати
33 peaceful /ˈpiːsfʊl/ тихий, спокійний, мирний
34 peacefulness /ˈpiːsfʊlnɪs/ спокій, миролюбство
35 popular with /ˈpɒpjʊləʳ       wɪð/ користуватися популярністю
36 probably /ˈprɒbəblɪ/ ймовірно, можливо
37 pub /pʌb/ заклад, де продаються алкогольні напої
38 romantic /rəʊˈmæntɪk/ романтичний
39 sightseeing /ˈsaɪtˌsiːɪŋ/ огляд визначних місць
40 square /skwɛəʳ/ квадрат, квадратний, площа
41 staff /stɑːf/ персонал, укомплектовувати
42 star /stɑːʳ/ зірка, відмічати зірочкою, грати головну роль
43 street performer /striːt      pəˈfɔːməʳ/ вуличний актор
44 the State of the Vatican City /ˈvætɪkən/ Ватикан
45 three-star hotel трьохзірковий готель
46 unforgettable /ˈʌnfəˈgetəbl/ незабутній
47 various /ˈvɛərɪəs/ різний
48 visitor /ˈvɪzɪtəʳ/ гість, відвідувач
49 Wales /weɪlz/ Уельс
Story 2 – Episode 2
1 alligator  /ˈælɪgeɪtəʳ/ алігатор
2 as a result як результат
3 Atlantic Ocean  /ətˈlæntɪk    ˈəʊʃən/ Атлантичний океан
4 bag  /bæg/ сумка, чемодан
5 chief  /tʃiːf/ вождь, начальник, основний
6 confuse  /kənˈfjuːz/ заплутати, путати
7 cut down рубати, скорочувати
8 dead  /ded/ мертвий, раптово
9 destroy  /dɪsˈtrɔɪ/ знищувати, руйнувати
10 disappear  /ˌdɪsəˈpɪəʳ/ зникати
11 disappointed  /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ розчарований
12 environment  /ɪnˈvaɪərənmənt/ оточуюче середовище, клімат
13 expedition  /ˌekspɪˈdɪʃən/ експедиція, похід
14 fall down  /fɔːl   daʊn/ падати, руйнуватися
15 follow sb  /ˈfɒləʊ/ йти слідом за, слухати
16 forever  /fərˈevəʳ/ назавджи, навіки
17 hurt  /h3ːt/ поранений, травмований, боліти
18 land  /lænd/ земля, місцевість,робити посадку
19 lies at the mouth  /laɪ    æt    ðə   maʊθ / лежить біля входу
20 mountine range  /ˈmaʊntɪn   reɪndʒ/ гірський кряж
21 nearly  /ˈnɪəlɪ/ майже
22 plant life  /plɑːnt    laɪf/ життя рослин
23 protect  /prəˈtekt/ захищати, оберігати
24 river banks  /ˈrɪvəʳ   bæŋks/ берега річки
25 run between  /rʌn   bɪˈtwiːn/ курсувати між
26 scary  /ˈskɛərɪ/ страшний, жахливий
27 serious  /ˈsɪərɪəs/ серйозний
28 snapshot  /ˈsnæpʃɒt/ знімок, тріск, необдуманий, розламувати
29 There is no need немає потреби
30 whole  /həʊl/ весь, цілий

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *