Word list Unit 2 A Friend in Need! pp. 12-17

Enterprise 1
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 ability  /əˈbɪlɪtɪ/ здібність, можливість
2 advertisеment  /ədˈvəːtɪsmənt/ реклама, оголошення
3 all right  /ˌɔːlˈraɪt/ добре, нормально
4 Arab  /ˈærəb/ араб, арабський
5 area  /ˈɛərɪə/ простір, район, область
6 be missing  /biː   ˈmɪsɪŋ/ пропадати
7 beard  /bɪəd/ борода
8 big  /bɪg/ великий, важливий
9 brown  /braʊn/ коричневий, засмаглий
10 build  /bɪld/ будувати, статура
11 Bye  /baɪ/ пока
12 card  /kɑːd/ листівка, карта
13 central  /ˈsentrəl/ центральний
14 certainly  /ˈs3ːtənlɪ/ обов’язково, безумовно
15 cheek  /tʃiːk/ щока, наглість
16 chin  /tʃɪn/ підборіддя
17 club  /klʌb/ клуб
18 complexion  /kəmˈplekʃən/ колір обличчя
19 computer games  /kəmˈpjuːtə geimz/  комп’ютерні ігри
20 cook  /kʊk/ готувати, кухар
21 curly  /ˈk3ːlɪ/ курчавий
22 dancing  /ˈdɑːnsɪŋ/ танець
23 dark  /dɑːk/ темний
24 Denmark  /ˈdenmɑːk/ Данія
25 describe  /dɪsˈkraɪb/ описувати
26 double  /ˈdʌbl/ подвійний
27 each  /iːtʃ/ кожний, всякий
28 ear  /ɪəʳ/ вухо
29 eye  /aɪ/ око, роздивлятися
30 fair  /fɛəʳ/ світлий, справедливий
31 fast  /fɑːst/ швидкий, меткий
32 fat  /fæt/ жир, товстий
33 flattish  /flætiʃ/ плоскуватий
34 Florence  /ˈflɔrəns/ Флоренція
35 full  /fʊl/ цілий, повний
36 greeting  /ˈgriːtɪŋ/ привітання
37 guitar  /gɪˈtɑːʳ/ гітара
38 hair  /hɛəʳ/ волосся
39 Have a nice evening  /hæv ə naɪs ˈiːvnɪŋ/ гарно відпочити
40 hear  /hɪəʳ/ чути, слухати
41 hear from sb  /hɪəʳ frɒm ˈsʌmbədɪ/ чути від когось
42 height  /haɪt/ висота, зріст
43 helicopter  /ˈhelɪkɒptəʳ/ вертоліт
44 help sb up  /help ˈsʌmbədɪ ʌp/ допомагати комусь
45 here’s  /hɪəʳ z/ тут є
46 home address  /həʊm əˈdres/ домашня адреса
47 hope  /həʊp/ надія, мрія
48 How are things?  /hau ɑːʳ θɪŋs/ як справи
49 join  /dʒɔɪn/ приєднуватися, приймати участь
50 last  /lɑːst/ останній
51 later  /ˈleɪtəʳ/ пізній
52 Libya  /ˈlɪbɪə/ Лівія
53 light  /laɪt/ світло, легкий
54 like  /laɪk/ подобатися, схожий
55 lips  /lips/ губи
56 live  /lɪv, laɪv/ жити, живий
57 long  /lɒŋ/ довгий
58 look like  /lʊk  laɪk/ бути схожим
59 love  /lʌv/ кохання, кохати
60 madam  /ˈmeɪdæm/ мадам
61 Mediterranean  /ˌmedɪtəˈreɪnɪən/ середземноморський
62 middle-aged  /ˈmɪdl  ˈeɪdʒd/ середній вік
63 most  /məʊst/ найбільше
64 motorbike  /ˈməʊtəbaɪk/ мотоцикл
65 moustache  /məsˈtɑːʃ/ вуса
66 mouth  /maʊθ/ рот
67 northern  /ˈnɔːðən/ північний
68 Norway  /ˈnɔːweɪ/ Норвегія
69 nose  /nəʊz/ ніс, нюх
70 of course  / əʊ kɔːs/ звичайно
71 old  /əʊld/ старий, вік
72 pale  /peɪl/ блідий, бліднути
73 part  /pɑːt/ частина, розділ
74 pen pal  /pɛn pæl/ товариш по листуванню
75 pen-friend  /pɛn  frend/ товариш по листуванню
76 phone number  /fəun  ˈnʌm.bər/ номер телефону
77 plane  /pleɪn/ літак, плоский
78 quite  /kwaɪt/ зовсім, повністю, цілком
79 rather  /ˈrɑːðəʳ/ до деякої ступені
80 reading  /ˈriːdɪŋ/ читання
81 request  /rɪˈkwest/ прохання, вимога
82 right  /raɪt/ правильний, точний, правий
83 Saudi Arabia  /saudɪ  əˈreɪbɪə/ Саудівська Аравія
84 say goodbuy  /seɪ  gud baɪ/ говорити до побачення
85 See you  /siː juː/ побачимось
86 sentence  /ˈsentəns/ речення, фраза
87 short  /ʃɔːt/ короткий
88 sign  /saɪn/ знак, символ
89 skiing  /ˈskiːɪŋ/ катання на лижах
90 skin  /skɪn/ шкіра,
91 slanting  /ˈslɑːntɪŋ/ нахилятися, розкосі
92 slim  /slɪm/ стрункий
93 small  /smɔːl/ маленький, невеликий
94 southern  /ˈsʌðən/ південний
95 speak  /spiːk/ говорити, розмовляти
96 spell  /spel/ вимовляти по літерам
97 straight  /streɪt/ прямий
98 such as  /sʌtʃ  əz/ такий як
99 Sweden  /ˈswiːdn/ Швеція
100 tall  /tɔːl/ високий
101 teeth  /tiːθ/ зуби
102 thin  /θɪn/ тонкий
103 trumpet  /ˈtrʌmpɪt/ труба
104 type  /taɪp/ рід, тип, печатати
105 usually  /ˈjuːʒʊəlɪ/ звичайно, зазвичай
106 walk  /wɔːk/ ходити пішки
107 wavy  /ˈweɪvɪ/ хвилястий
108 well  /wel/ добре, нормально
109 well-built  /wel  bɪlt/ гарна статура
110 wide  /waɪd/ широкий
111 yellowish   /ˈjel.əʊ.ɪʃ/ жовтуватий
112 young  /jʌŋ/ молодий

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *