Word list Unit 5 An Early Bird or a Night Owl? pp. 34-39

Enterprise 1
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 always /ˈɔːlweɪz/ завжди, навіки
2 angry /ˈæŋgrɪ/ сердитий, розгніваний
3 animal /ˈænɪməl/ тварина
4 aquarium /əˈkwɛərɪəm/ акваріум
5 around the clock /əˈraʊnd  ðə  klɒk/
6 arrival /əˈraɪvəl/ прибуття, приїзд
7 arrive at /əˈraɪv æt/ приходити
8 ask for more /ɑːsk    fɔːʳ    mɔːʳ/ просити більше, добавки
9 at the moment /æt    ðə   ˈməʊmənt/ в цей момент
10 be afraid of (sth) /biː   əˈfreɪd   əv/ боятися чогось
11 because /bɪˈkɒz/ тому що, так як
12 bird /b3ːd/ пташка
13 bored /bɔːʳd/ засумувати
14 boring /ˈbɔːrɪŋ/ нудний, надоїдливий
15 breakfast /ˈbrekfəst/ сніданок
16 catch the train /kætʃ   ðə    treɪn/ встигнути на потяг
17 chemist /ˈkemɪst/ фармацевт, хімік
18 clock face /klɒk     feɪs/ циферблат
19 close /kləʊs, kləʊz/ близько, поряд, закривати
20 club /klʌb/ клуб, палка
21 countryside /ˈkʌntrɪsaɪd/ сільська місцевість
22 cover evenings /ˈkʌvəʳ  ˈiːvnɪŋz/ проводити вечір
23 customer /ˈkʌstəməʳ/ покупець, замовник, клієнт
24 day /deɪ/ день
25 departure /dɪˈpɑːtʃəʳ/ від’їзд
26 dinner /ˈdɪnəʳ/ обід вечеря
27 do the washig up /duː    ðə  ˈwɒʃɪŋ  ʌp/  / мити посуд
28 dolphin trainer /ˈdɒlfɪn  ˈtreɪnəʳ/ дресирувальник дельфінів
29 during /ˈdjʊərɪŋ/ під час, на протязі
30 early bird /ˈ3ːlɪ    b3ːd/ рання пташка
31 feed /fiːd/ годувати, давати корм
32 feel /fiːl/ відчувати
33 field /fiːld/ поле, луг
34 generally /ˈdʒenərəlɪ/ взагалі, зазвичай
35 get dressing /get  ˈdresɪŋ/ одягатися
36 go climbing /gəʊ  ˈklaɪmɪŋ/ лазити
37 go dancing /gəʊ  ˈdɑːnsɪŋ/ танцювати
38 go for long walks /gəʊ   fɔːʳ   lɒŋ  wɔːks/ ходити на довгі піші прогулянки
39 go jogging /gəʊ  ˈdʒɒgɪŋ/ бігати трусцою
40 go windsurfing /gəʊ  ˈwɪnds3ːfɪŋ/ займатися віндсерфінгом
41 guest /gest/ гість
42 gym /dʒɪm/ спортзал
43 happy /ˈhæpɪ/ щасливий, задоволений
44 have a breakfast /hæv æ   ˈbrekfəst/ снідати
45 have a shower /hæv   æ  ˈʃaʊəʳ/ приймати душ
46 have lessons /hæv  ˈlesns/ мати уроки
47 Holland /ˈhɔlənd/ Голландія
48 late-night shopping /leɪt-naɪt   ˈʃɒpɪŋ/ робити покупки ввечері
49 life /laɪf/ життя
50 lunch-time /ˈlʌntʃtaɪm/ обід, другий сніданок
51 man /mæn/ чоловік, людина
52 milk the cows /mɪlk   ðə  kaʊs/ доїти корів
53 museum /mjuːˈzɪəm/ музей
54 never /ˈnevəʳ/ ніколи
55 night /naɪt/ ніч
56 night owl /naɪt  aʊl/ сова
57 often /ˈɒfən/ часто, багато разів
58 open air /ˈəʊpən    ɛəʳ/ відкрите повітря
59 open late /ˈəʊpən   leɪt/ відкрито допізна
60 opening hours /ˈəʊpnɪŋ  aʊəʳz/ режим роботи
61 owl /aʊl/ сова
62 party /ˈpɑːtɪ/ вечірка, партія, частина
63 picnic /ˈpɪknɪk/ пікнік
64 playing-field /ˈpleɪɪŋ   fiːld/ ігрове поле
65 post-office /pəʊst   ˈɒfɪs/ пошта
66 practise /ˈpræktɪs/ практикуватися
67 rarely /ˈrɛəlɪ/ нечасто
68 relax   /rɪˈlæks/ відпочивати, розслаблюватися
69 restaurant /ˈrestərɒŋ/ ресторан
70 satisfied /ˈsætɪsfaɪd/ задоволений
71 shark trainer /ʃɑːk  ˈtreɪnəʳ/ тренер акул
72 singer /ˈsɪŋəʳ/ співак
73 sleep /sliːp/ спати
74 sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ інколи
75 sorry /ˈsɒrɪ/ вибачте, винний
76 special /ˈspeʃəl/ особливий
77 stressed /strest/ бути напруженим
78 studio /ˈstjuːdɪəʊ/ студія
79 tell the time /tel    ðə    taɪm/ сказати котра година
80 tense /tens/ напружений, граматичний час
81 the Dutch /ðə   dʌtʃ/ голландець
82 tired /ˈtaɪəd/ сонний, стомлений
83 tiring /ˈtaɪərɪŋ/ виснажливий
84 train /treɪn/ поїзд
85 typical /ˈtɪpɪkəl/ типовий
86 village team /ˈvɪlɪdʒ   tiːm/ сільська команда
87 was born /wɒz   bɔːn/ бути народженим
88 weekend /ˈwiːkˈend/ кінець тижня
89 work long hours /w3ːk     lɒŋ      aʊəʳz/ працювати довго

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *