Word list Unit 11 Our Precious Planet pp. 76-81

Enterprise 2
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 accidentally /ˌæksɪˈdentəlɪ/ випадково, ненароком
2 acid rain /ˈæsɪd        reɪn/ кислотний дощ
3 act /ækt/ грати, виконувати, дія, вчинок
4 adopt /əˈdɒpt/ всиновлювати
5 aerosol /ˈɛərəˌsɒl/ аерозоль
6 all in all в загальному
7 ban /bæn/ забороняти, відсторонювати
8 basic /ˈbeɪsɪk/ елементарний, початковий
9 bin /bɪn/ відро для сміття
10 breathe /briːð/ дихати, вдихати
11 bump into/hit /bʌmp/ наштовхуватися на
12 car fumes /kɑː    fjuːmz  / автомобільні гази
13 chemicals /ˈkɛmɪkəl/ хімікати, реактиви
14 create /kriːˈeɪt/ створювати, творити
15 cut down /kʌt    daʊn/ зрубати, скорочувати
16 cycle /ˈsaɪkəl/ велосипед, цикл
17 desert /ˈdɛzət/ покидати, дезертирувати, пустеля
18 disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ зникати
19 drop /drɒp/ кидати, падати, крапля
20 endangered species /ɪnˈdeɪndʒəd   /ˈspiːʃiːz/ зникаючі види
21 environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ оточуюче середовище
22 environmentally friendly /ɪnvaɪərnˈmɛntlɪ     ˈfrɛndlɪ  / екологічно чисті
23 especially /ɪˈspɛʃəlɪ/ особливо, незвично
24 factory /ˈfæktərɪ/ фабрика, завод
25 fur /fɜː/ міх, накип
26 fur coat /fɜː       kəʊt/ шуба
27 get lost /ɡɛt     lɒst/ зникни, відвали
28 government /ˈɡʌvənmənt/ уряд
29 green /ɡriːn/ зелений
30 hardly /ˈhɑːdlɪ/ ледве, як тільки
31 heavy traffic /ˈhɛvɪ     ˈtræfɪk/ інтенсивний рух
32 hunt /hʌnt/ полювати
33 hunter /ˈhʌntə/ мисливець
34 imagine /ɪˈmædʒɪn/ уявляти
35 improve /ɪmˈpruːv/ покращувати, вдосконалювати
36 in danger /ˈdændʒə/ небезпека, ризик
37 lawn /lɔːn/ газон
38 leader /ˈliːdə/ лідер, керівник, голова
39 leak /liːk/ витік
40 light /laɪt/ світло, легкий, світлий
41 litre /ˈliːtə/ літр
42 litter /ˈlɪtə/ сміття
43 logging company /lɒɡɪŋ    ˈkʌmpənɪ/ лісозаготовча компанія
44 look after /lʊk    ˈɑːftə/ доглядати, турбуватися
45 measure /ˈmɛʒə/ вимірювати, порція, міра
46 need /niːd/ потрібно, повинен
47 none /nʌn/ ніхто, жоден
48 oxygen /ˈɒksɪdʒən/ кисень
49 pass law /pɑːs      lɔː / закон про паспорти
50 pavement /ˈpeɪvmənt/ тротуар
51 pipe /paɪp труба, трубка
52 plant /plɑːnt/ рослина, завод, підприємство
53 pollution /pəˈluːʃən/ забруднення
54 pour /pɔː/ наливати
55 produce /prəˈdjuːs/ виробляти, випускати
56 public transport /ˈpʌblɪk     trænsˈpɔːt/ громадський транспорт
57 rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ тропічний ліс
58 rare /rɛə/ рідкий, напівсирий
59 reality /rɪˈælɪtɪ/ дійсність. реальність
60 reason /ˈriːzən/ причина, привід
61 recycle /riːˈsaɪkəl/ переробляти
62 repair /rɪˈpɛə/ ремонтувати
63 river /ˈrɪvə/ річка
64 rubbish /ˈrʌbɪʃ/ сміття, відходи, непотріб
65 safely /ˈseɪflɪ/ з впевненістю
66 save /seɪv/ залишати, притримувати
67 scream /skriːm/ крик, ор
68 share /ʃɛə/ ділитися, доля, частина, акція
69 shipwrecked /ˈʃɪpˌrɛkt/ кораблетроща
70 spider /ˈspaɪdə/ павутина
71 suggestion /səˈdʒɛstʃən/ пропозиція
72 support /səˈpɔːt/ підтримувати, захищати
73 survive /səˈvaɪv/ вжити, вціліти
74 traffic fumes /ˈtræfɪk     fjuːmz/ вихлопні гази
75 UFO /ʌnˈnəʊn   ˈflaɪɪŋ  ˈɒbdʒɪkt/ НЛО
76 unfit /ʌnˈfɪt/ погана форма
77 value /ˈvæljuː/ ціна, цінність
78 waste /weɪst/ дарма витрачати, сміття, втратити можливість
79 water shortage /ˈwɔːtə   ˈʃɔːtɪdʒ/ дефіцит води
80 water supply /ˈwɔːtə   səˈplaɪ/ водопостачання
81 wildlife /ˈwaɪldˌlaɪf/ дика природа
82 world /wɜːld/ світ, Земля

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *