Word list Unit 13 Join in the Fun! pp. 92-97

Enterprise 2
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 acting /ˈæktɪŋ/ гра, акторське мистецтво, в.о.
2 aim /eɪm/ ціль, цілитися, прагнути
3 all-day event /ɔːl     deɪ    ɪˈvɛnt/ міроприємство
4 amount of /əˈmaʊnt/ кількість чогось
5 apparently /əˈpærəntlɪ/ очевидно
6 April Fools’ Day /ˈeɪprəl   fuːlz  fuːl/ день сміху
7 atmosphere /ˈætməsˌfɪə/ повітря, атмосфера
8 band /bænd/ група, пов’язка, стрічка
9 bang /bæŋ/ вистріл, удар
10 battle /ˈbætəl/ бій, битва
11 be dressed up as /biː   drest   ʌp  æz/ бути одягненим як…
12 birthday party /ˈbɜːθˌdeɪ     ˈpɑːtɪ/ святкування дня народження
13 blow a whistle /bləʊ    e  ˈwɪsəl/ дмухати у свисток
14 blow out /bləʊ    aʊt/ гаснути
15 bowling alley /ˈbəʊlɪŋ   ˈælɪ/ боулінг
16 buffet /ˈbufeɪ/ буфет
17 can’t stand /kɑːnt     stænd / не може вставати, виступати, стояти
18 celebration /ˌselɪˈbreɪʃən/ свято, святкування
19 clap /klæp/ плескати в долоні
20 colourful /ˈkʌləfʊl/ мальовничий, яскравий
21 costume /ˈkɒstjuːm/ костюм
22 couldn’t help /ˈkʊdənt       hɛlp / не зміг допомогти
23 courage /ˈkʌrɪdʒ/ сміливість, хоробрість
24 delighted /dɪˈlaɪtɪd/ бути в захваті
25 design /dɪˈzaɪn/ дизайн, концепція
26 disgusting /dɪsˈgʌstɪŋ/ мерзький, огидний
27 donor /ˈdəʊnə/ донор
28 drum /drʌm/ барабан
29 edge /ɛdʒ/ край, окраїна
30 elaborate /ɪˈlæbərɪt/ складний,  розвивати
31 embroidered /ɪmˈbrɔɪdəd/ вишитий
32 enormous /ɪˈnɔːməs/ величезний
33 event /ɪˈvɛnt/ захід, подія
34 exhibition /ˌɛksɪˈbɪʃən/ виставка, прояв
35 explain /ɪkˈspleɪn/ пояснювати
36 fancy-dress party /ˈfænsɪ    drɛs   ˈpɑːtɪ/ маскарад
37 filled with /fɪld  wɪð/ заповнений …
38 firework display /ˈfaɪəˌwɜːk   dɪˈspleɪ/ феєрверк
39 flag /flæɡ/ прапор, відзначити
40 float /fləʊt/ поплавок, плавати на поверхні
41 forever /fɔːˈrɛvə/ завжди, вічно, назавжди
42 furiously /ˈfjʊərɪəslɪ/ шалено
43 give somebody a hand /ɡɪv   ˈsʌmbədɪ  ə   hænd/ подати комусь руку
44 glove /ɡlʌv/ перчатка
45 group /ɡruːp/ група, групувати
46 health /hɛlθ/ здоров’я
47 hit /hɪt/ бтит. штовхатися
48 incredible /ɪnˈkrɛdəbəl/ неймовірний, неправдоподібний
49 join in with /dʒɔɪn   ɪn wɪð/ приєднуйся, разом
50 kite /kaɪt/ повітряний змій
51 knock out /nɒk     aʊt// оглушити
52 label /ˈleɪbəl/ етикетка, бірка, ярлик, наклеювати
53 lead singer /liːd    ˈsɪŋə/ ведучий співак
54 lean over /liːn    ˈəʊvə/ нахилятися
55 lord /lɔːd/ лорд, Господь
56 loud /laʊd/ голосний, галасливий
57 magician /məˈdʒɪʃən/ маг, чарівник, фокусник
58 make a speech /meɪk    ə   spiːtʃ / виступити з промовою
59 match /mætʃ/ сірник, матч, підходити, поєднувати
60 memory /ˈmɛmərɪ/ пам’ять
61 opponent /əˈpəʊnənt/ супротивник, опонент
62 parade /pəˈreɪd/ парад, шикуватися
63 perform /pəˈfɔːm/ виконувати, грати
64 platform /ˈplætfɔːm/ трибуна, площадка
65 play tricks on /pleɪ   trɪks  ɒn/ розіграти, пожартувати, приколотися
66 preparation /ˌprɛpəˈreɪʃən/ підготовка, препарат
67 prize /praɪz/ приз, премія
68 procession /prəˈsɛʃən/ процесія
69 protect /prəˈtɛkt/ захищати, оберігати
70 punch /pʌntʃ/ удар, заряд, дирокол, пунш
71 put on /pʊt    ɒn / одягати, включати
72 region /ˈriːdʒən/ регіон, дільниця, область, зона
73 reward /rɪˈwɔːd/ приз, виграш
74 run over /rʌn   ˈəʊvə / пробігати, переїхати
75 scarf /skɑːf/ шарф
76 set up /sɛt      ʌp / засновувати, встановлювати
77 show /ʃəʊ/ показ, шоу, вистава
78 show off /ʃəʊ       ɒf / хизуватися
79 skill /skɪl/ вміння, майстерність
80 sky /skaɪ/ небо
81 sock /sɒk/ шкарпетка
82 sound system /saʊnd    ˈsɪstəm/ звукова система
82 speaker /ˈspiːkə/ промовець, гучномовець
84 spectator /spɛkˈteɪtə/ глядач
85 stage /steɪdʒ/ сцена, стадія, інсценувати
86 stay up /steɪ      ʌp / не лягати спати
87 strength /strɛŋθ/ сила, міць, стабільність
88 string /strɪŋ/ мотузка, струна, ланцюжок
89 stunning /ˈstʌnɪŋ/ проголомшливий
90 take my eyes off притягувати погляд
91 Tartar warrior /ˈtɑːtə    ˈwɒrɪə / камінний воїн
92 team /tiːm/ команда, спільний
93 thankful /ˈθæŋkfʊl/ вдячний
94 traffic lights /ˈtræfɪk   laɪts/ світлофори
95 trick /trɪk/ фокус, переконати, змусити
96 tug /tʌɡ/ буксир, тягнути
97 wave /weɪv/ хвиля, помах, махати
98 yearly /ˈjɪəlɪ/ щорічний

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *