Word list Unit 15 Surf the Net pp. 104-109

Enterprise 2
№ п/п Слово Транскрипція Переклад
1 actually /ˈæktʃʊəlɪ/ насправді, фактично
2 available /əˈveɪləbəl/ досяжний
3 but /bʌt/ але, окрім
4 cable /ˈkeɪbəl/ кабель, канат
5 chat /tʃæt/ спілкуватися
6 chat group /tʃæt        ɡruːp / чат група
7 computer screen /kəmˈpjuːtə     skriːn / монітор
8 connect /kəˈnɛkt/ з’єднувати
9 create /kriːˈeɪt/ творити
10 current event /ˈkʌrənt    ɪˈvɛnt / поточна подія
11 document /ˈdɒkjʊmənt/ документ
12 doubt /daʊt/ сумніватися
13 download /ˈdaʊnˌləʊd/ завантажувати
14 dozen /ˈdʌzən/ дюжина
15 enter /ˈɛntə/ заходити, вступати
16 entertainment /ˌɛntəˈteɪnmənt/ розвага
17 exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ обмін
18 exist /ɪɡˈzɪst/ існувати
19 faraway /ˈfɑːrəˌweɪ/ далекий, дальній, відсутній
20 for example /fɔː      ɪɡˈzɑːmpəl/ наприклад, зразок
21 grow /ɡrəʊ/ рости, вирощувати
22 however /haʊˈɛvə/ проте, не дивлячись на
23 in conclusion /kənˈkluːʒən/ в заключенні, на завершення
24 in search of /sɜːtʃ/ в пошуках
25 interest /ˈɪntrɪst/ зацікавленість, прибуток
26 Internet /ˈɪntəˌnɛt/ інтернет
27 invention /ɪnˈvɛnʃən/ винахід
28 keyboard /ˈkiːˌbɔːd/ клавіатура
29 library /ˈlaɪbrərɪ/ бібліотека, сховище
30 mainly /ˈmeɪnlɪ/ головним чином, в більшості
31 message /ˈmɛsɪdʒ/ повідомлення, свідчення
32 modem /ˈməʊdɛm/ модем
33 mouse /maʊs/ миша
34 multimedia /ˌmʌltɪˈmiːdɪə/ мультимедійний
35 newsgroup /ˈnuːzɡruːp/ група новин
36 nuisance /ˈnjuːsəns/ зануда, прикрість
37 obviously /ˈɒbvɪəslɪ/ очевидно, природньо
38 on-line shopping /ɒn- laɪn       ˈʃɒpɪŋ / он-лайн покупки
39 promise /ˈprɒmɪs/ обіцянка, слово
40 service /’sɜːvɪs/ сервіс, обслуговування
41 share /ʃɛə/ спільно користуватися, ділитися
42 solve /sɒlv/ вирішувати
43 space /speɪs/ космос, місце, простір
44 store information /stɔː       ˌɪnfəˈmeɪʃən / накопичувати інформацію
45 subject /ˈsʌbdʒɪkt/ тема, предмет, підмет, підлеглий
46 suggest /səˈdʒɛst/ пропонувати, давати пораду
47 surf the net /sɜːf        ðiː  nɛt/ подорожувати в І-неті
48 surprise /səˈpraɪz/ здивувати, сюрприз
49 underline /ˌʌndəˈlaɪn/ підкреслити
50 what a pity /wɒt     ə ˈpɪtɪ / яка  прикрість
51 what a shame /wɒt       ə ʃeɪp / який сором
52 what is more /wɒt       ɪz mɔː / більше того
53 whether /ˈwɛðə/ чи
54 World Wide Web /wɜːld      waɪd   wɛb / всесвітня мережа

 

Story 3 – Episode 1

1 as far as /æz    fɑː      æz/ оскільки
2 assignment /əˈsaɪnmənt/ задача, задоволення
3 disaster /dɪˈzɑːstə/ катастрофа
4 dogsled /dɒɡ sled / собача упряж
5 engine /ˈɛndʒɪn/ двигун, мотор, локомотив
6 glacier /ˈɡlæsɪə/ льодовик
7 hold on /həʊld      ɒn / триматися, не вішайте слухавку
8 icecap /aɪs kæp / крижана поверхня
9 land /lænd/ земля, приземлитися
10 mayday /meɪdeɪ/ допоможіть
11 melt /mɛlt/ плавитися
12 midnight sun /ˈmɪdˌnaɪt        sʌn / сонце, що не заходить
13 research station /rɪˈsɜːtʃ            ˈsteɪʃən / дослідницька станція
14 set /sɛt/ класти, ставити, сет, набір
15 tight /taɪt/ тісний

 

Story 3 – Episode 2

1 crash landing /kræʃ     ˈlændɪŋ/ вимушена аварійна посадка
2 escape /ɪˈskeɪp/ втікати, уникати
3 explorer /ɪksˈplɔːrəʳ/ дослідник
4 freeze to death /friːz     /tuː      dɛθ / замерзнути насмерть
5 hop /hɒp/ стрибати
6 introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/ знайомити, представляти, пояснювати
7 land /lænd/ земля, приземлитися
8 noisemaker /ˈnɔɪzˌmeɪkə/ джерело галасу
9 polar bear /ˈpəʊlə     bɛə / білий ведмідь
10 rescue /ˈrɛskjuː/ спасіння, спасати
11 run away /rʌn     əˈweɪ / втікати
12 safely /ˈseɪflɪ/ впевнено
13 smoke /sməʊk/ дим, курити
14 snowmobile /ˈsnəʊməbiːl/ снігохід
15 tent /tɛnt/ палатка
16 thank goodness /θæŋk         ˈɡʊdnɪs / дякувати Богу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *