Word list Unit 1 Read my lips pp. 06-09

Enterprise 3
№  п/п Слово Транскрипція Переклад
1 active /ˈæktɪv/ активний, діючий
2 activity /ækˈtɪvɪtɪ/ діяльність, дії, пожвавлення
3 aggressive /əˈgresɪv/ агресивний
4 ambitious /æmˈbɪʃəs/ амбіційний, честолюбивий
5 arrogant /ˈærəgənt/ зарозумілий, гордовитий
6 art /ɑːt/ мистецтво, художнє мистецтво
7 at present /æt  ˈpreznt/ в цей момент
8 at times /æt    taɪmz/ інколи
9 attention /əˈtenʃən/ увага, струнко
10 baseball cap /ˈbeɪsbɔːl     kæp/ бейсболка
11 Best wishes Найкращі побажання
12 bossy /ˈbɒsɪ/ владний
13 bow tie /baʊ       taɪ/ краватка-метелик
14 bright /braɪt/ яскравий, світлий, розумний
15 build будувати, статура
16 can’t stand не можу чекати / залишатися  /стояти
17 care about sb/sth /kɛəʳ/ турбуватися
18 caring /ˈkɛərɪŋ/ турботливий
19 casual /ˈkæʒjʊəl/ безтурботний, неофіційний, випадковий
20 character /ˈkærɪktəʳ/ персонаж, характер, репутація
21 cooperative /kəuˈɔpərətɪv/ кооперативний
22 curly /ˈk3ːlɪ/ курчавий
23 decisive /dɪˈsaɪsɪv/ рішучий
24 denim jacket /ˈdenɪm     ˈdʒækɪt/ джинсова куртка
25 determined /dɪˈt3ːmɪnd/ рішучий, визначений
26 director /dɪˈrektəʳ/ керівник, режисер
27 disorganised /disˈɔːgənaizd/ неорганізований
28 don’t mind /dəʊnt     maɪnd/ все однак,  не турбуватись
29 dungarees /ˌdʌŋgəˈriːz/ комбінезон
30 early mornings /ˈ3ːlɪ     ˈmɔːnɪŋ s/ ранні ранки
31 easy-going /ˈiːzɪ     ˈgəʊɪŋ/ добродушно-веселий
32 energetic /ˌenəˈdʒetɪk/ енергійний
33 evening dress вечірній одяг
34 express /ɪksˈpres/ швидкий, виражати
35 fair hair /fɛəʳ   hɛəʳ/ біляве волосся
36 favourite /ˈfeɪvərɪt/ улюблений, улюбленець
37 feelings /ˈfiːlɪŋs/ почуття, відчуття
38 female /ˈfiːmeɪl/ самка, жіноча стать
39 fit  (fit, fitted) /fɪt/ підходити, бути якраз
40 flight /flaɪt/ політ, переліт
41 to take flight тікати
42 forgetful /fəˈgetfʊl/ забудькуватий
43 formal /ˈfɔːməl/ формальний, офіційний
44 fortune teller /ˈfɔːtʃən    ˈteləʳ/ провидець
45 full lips повні губи
46 fur coat виріб з хутра
47 fur -coat шуба
48 future arrangement /ˈfjuːtʃəʳ      əˈreɪndʒmənt/ майбутня домовленість, облаштування
49 gain /geɪn/ приріст, отримувати, набирати
50 generous /ˈdʒenərəs/ щедрий, великодушний
51 get upset засмучуватися
52 go with супроводжувати
53 golden /ˈgəʊldən/ золотий, золотистий
54 gym /dʒɪm/ спортивний зал, урок фізкультури
55 helpful /ˈhelpfʊl/ корисний
56 high-heeled shoes /haɪ   hiːld   ʃuːz/ туфлі на високих каблуках
57 hooked /hʊkt/ спійманий, пристраститися
58 horoscope /ˈhɔrəskəup/ гороскоп
59 horror film /ˈhɒrəʳ/ фільм жахів
60 however /haʊˈevəʳ/ однак, проте, будь-яким способом
61 I hope so сподіватися на це
62 imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/ володіє багатою уявою, хитромудрий
63 immature /ɪməˈtjuər/ незрілий, недорозвинений
64 include /ɪnˈkluːd/ включати, містити
65 intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ розумний, кмітливий
66 jacket /ˈdʒækɪt/ куртка, піджак
67 join /dʒɔɪn/ сполучувати, приєднуватися, ставати членом
68 kind /kaɪnd/ рід, вид, тип, добрий
69 lazy /ˈleɪzɪ/ ледачий
70 leading role /ˈliːdɪŋ      rəʊl/ ведуча, передова роль
71 leggings /ˈlegɪŋz/ лосини
72 lips with down-turning corners /ˈdaʊnt3ːnɪŋ     ˈkɔːnəʳz/ губи з опущеними куточками
73 loyal /ˈlɔɪəl/ вірний, лояльний
74 male /meɪl/ чоловік, самець
75 match (v) /mætʃ/ підбирати, обирати
76 match (n) /mætʃ/ сірник, матч, змагання
77 mean (meant, meant) /miːn/ означати, засоби, роздратований
78 middle-aged /ˈmɪdl  ˈeɪdʒd/ середніх років
79 neatly /ˈniːtlɪ/ акуратно,  чітко
80 on the other hand з одного боку
81 opinion /əˈpɪnjən/ думка,
82 outgoing /ˈaʊtˌgəʊɪŋ/ комунікабельний, вихідний (лист)
83 oval /ˈəuvl/ овальний
84 overalls /ˈəuvərɔːlz/ комбінезон
85 participate (in) /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ приймати участь в
86 perfect /ˈp3ːfɪkt/ досконалий, безвідмовний (мех.)
87 permanent state /ˈp3ːmənənt/ довготривалий (постійний) стан
88 personality /ˌp3ːsəˈnælɪtɪ/ особистість, персона, характер
89 physical appearance /ˈfɪzɪkəl      əˈpɪərəns/ зовнішній вигляд
90 plump / plʌmp/ повний, пухкенький
91 polo-neck /ˈpəʊləʊ    nek/ водолазка
92 popularity /ˌpɒpjʊˈlærɪtɪ/ популярність
93 positive /ˈpɒzɪtɪv/ позитивний
94 quick-tempered /kwɪk     ˈtɛmprət/ запальний, дратівливий
95 raider /ˈreɪdəʳ/ облава, захоплення
96 rather /ˈrɑːðəʳ/ до деякої міри, доволі
97 reception /rɪˈsepʃən/ реєстрація, приймальна
98 reserved / rɪˈzəːvd/ стриманий, зарезервований
99 responsible /rɪsˈpɒnsəbl/ відповідальний, надійний
100 to be responsible to sb (for sth) бути відповідальним перед ким-небудь за щось
101 rude /ruːd/ грубий, невічливий
102 scarf /skɑːf/ шарф, платок
103 scene /siːn/ місце події, сцена, скандал
104 scheduled action /ˈʃedjuːl    ˈækʃən/ запланована дія
105 science fiction story /ˈsaɪəns  ˈfɪkʃən  ˈstɔːrɪ/ наукова фантастика
106 secretive /ˈsiːkrətɪv/ таємний
107 self-centred /ˌselfˈsentəd/ егоцентричний
108 self-confident /ˌselfˈkɒnfɪdənt/ упевнений в собі
109 selfish /ˈselfɪʃ/ егоїстичний
110 sensitive /ˈsensɪtɪv/ чутливий, ніжний
111 shape /ʃeɪp/ форма, стан
112 share /ʃɛəʳ/ користуватися спільно
113 shiny /ˈʃaɪnɪ/ сяючий
114 shoot a scene /ʃuːt   æ  siːn/ зняти сцену
115 shoulder-length /ˈʃəʊldəʳ    leŋ(k)θ/ до плечей
116 shy /ʃaɪ/ нерішучий
117 silky /ˈsɪlkɪ/ шовковистий
118 similar qualities /ˈsɪmɪləʳ    kwɒlɪtɪs/ подібні якості
119 slim /slɪm/ стрункий
120 stubborn /ˈstʌbən/ впертий, непіддатливий
121 subject /ˈsʌbdʒɪkt/ сюжет, тема, предмет
122 successful /səkˈsesfʊl/ успішний
123 suit (n) /suːt/ костюм, масть
124 suit (v) /suːt/ пристосовуватися
125 T-shirt /ˈtiːʃ3ːt/ футболка
126 take a look at sb/sth подивитись на, ознайомитися
127 temporary situation /ˈtɛmpərərɪ   ˌsɪtjʊˈeɪʃən/ тимчасова ситуація
128 tend (to) /tend/ схильність до
129 thought /θɔːt/ думка, ідея
130 tidy /ˈtaɪdɪ/ охайний, акуратний
131 tie /taɪ/ прив’язувати,зав’язувати
132 timetable /ˈtaɪmˌteɪbl/ розклад
133 tracksuit /ˈtræksuːt/ тренувальний костюм
134 trainers /ˈtreɪnər/ кросівки, тренери
135 treasure /ˈtreʒəʳ/ скарб, оберігати
136 trip /trɪp/ поїздка, подорож,ставити підніжку
137 trust /trʌst/ вірити, довіряти, покладатися, віра
138 try on /traɪ/ приміряти
139 unreliable /ˈʌnrɪˈlaɪəbl/ ненадійний
140 upper /ˈʌpəʳ/ верхній, верх
141 upturned /ˈʌpt3ːnd/ задертий догори, курносий
142 V-neck jumper джемпер з V вирізом
143 waistcoat /ˈweɪskəʊt/ жилет
144 wavy /ˈweɪvɪ/ хвилястий
145 wedding /ˈwedɪŋ/ весілля, вінчання
146 well-built /ˌwelˈbɪlt/ гарна статура
147 wide /waɪd/ широкий
148 words of wisdom /ˈwɪzdəm/ слова мудрості

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *