Word list Unit 2 In the Public Eye pp. 10-13

Enterprise 3
№    п/п Слово Транскрипція Переклад
1 abroad /əˈbrɔːd/ за кордоном
2 act /ækt/ грати, діяти, робити вигляд, дія, акт
3 actually /ˈæktjʊəlɪ/ насправді, дійсно
4 add /æd/ додавати, добавляти
5 adverbs of frequency /ˈædvəːbs   əv  ˈfriːkwənsɪ/ прислівники частотності
6 Alsatian /ælˈseɪʃən/ німецька вівчарка, ельзасець
7 appearance /əˈpɪərəns/ зовнішність, зовнішній вигляд
8 architecture /ˈɑːkɪtektʃəʳ/ архітектура
9 article /ˈɑːtɪkl/ стаття, пункт
10 as well as заодно, а також
11 auxiliary verb /ɔːgˈzɪlɪərɪ/ допоміжні дієслова
12 bark /bɑːk/ кора, гавкіт, гавкати
13 battle /ˈbætl/ битва, бій
14 be willing to мати можливість і бажання
15 belief /bɪˈliːf/ віра, переконання, довіра
16 bore /bɔːʳ/ свердлити, калібр, зануда
17 bright star /braɪt   stɑːʳ/ яскрава зірка
18 carpet /ˈkɑːpɪt/ килимок
19 carry /ˈkærɪ/ нести, мати в асортименті
20 characteristic /ˌkærɪktəˈrɪstɪk/ риса, характерний, типовий
21 close to /kləʊs/ близько
22 collection /kəˈlekʃən/ колекція
23 comment /ˈkɒment/ робити зауваження, коментувати
24 company /ˈkʌmpənɪ/ компанія, фірма
25 complexion /kəmˈplekʃən/ колір обличчя, характер
26 complicated /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/ складний
27 conclusion /kənˈkluːʒən/ заключення
28 countryside /ˈkʌntrɪsaɪd/ країна, сільська місцевість
29 create /kriːˈeɪt/ творити, створювати
30 creative /kriːˈeɪtɪv/ творчий
31 currently /ˈkʌrəntlɪ/ на даний момент
32 daily /ˈdeɪlɪ/ щоденний, добовий
33 danger /ˈdeɪndʒəʳ/ небезпека, ризик
34 destroy /dɪsˈtrɔɪ/ зруйнувати, знищити
35 down-to-earth /daʊn   tʊ   3ːθ/ спуститись на землю, перестати мріяти
36 environmentally-friendly /ɪnˌvaɪərənˈmentlɪ/ екологічно прийнятний
37 everyday /ˈevrɪdeɪ/ щоденний, звичний
38 excite /ɪkˈsaɪt/ збуджувати, зацікавлювати
39 expect /ɪksˈpekt/ передбачувати, очікувати
40 extremely /ɪksˈtriːmlɪ/ вкрай
41 fall in love with sb закохатися
42 famous for /ˈfeɪməs/ відомий
43 fashion show показ мод
44 fattening /ˈfætnɪŋ/ відгодовувати, розжиріти
45 feature /ˈfiːtʃəʳ/ особливість, риса
46 figure /ˈfɪgəʳ/ цифра, фігура, підраховувати
47 find out /faɪnd/ виявити, розкрити
48 form /fɔːm/ бланк, форма, формувати
49 free time вільний час, дозвілля
50 gardening /ˈgɑːdnɪŋ/ садівництво
51 get sb into trouble /ˈtrʌbl/ попасти в біду,  мати неприємності
52 glamour /ˈglæməʳ/ чарівна
53 handsome /ˈhænsəm/ гарний, привабливий
54 hardly any навряд чи, майже нічого
55 hardly ever майже ніколи, навряд чи коли-небудь
56 harm /hɑːm/ нанести шкоду
57 heading /ˈhedɪŋ/ заголовок
58 huge /hjuːdʒ/ величезний
59 important /ɪmˈpɔːtənt/ важливий, суттєвий
60 in the public eye в очах громадськості
61 information /ˌɪnfəˈmeɪʃən/ інформація, знання
62 interest /ˈɪntrɪst/ зацікавленність
63 interview /ˈɪntəvjuː/ співбесіда, інтерв’ю
64 introduction /ˌɪntrəˈdʌkʃən/ введення, знайомство
65 justification /ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃən/ оправдання
66 lawyer /ˈlɔːjəʳ/ адвокат, юрист
67 lead a (happy, busy, etc) life жити безтурботно
68 lifestyle /ˈlaɪfstaɪl/ спосіб життя
69 look forward to sth/doing sth з нетерпінням чекати щось
70 look up піднімати (очі), рухатись до кращого
71 looks погляди, виглядати
72 machine /məˈʃiːn/ машина
73 main body головні сили, ядро
74 main verb основне дієслово
75 medal /ˈmedl/ медаль
76 mermaid /ˈm3ːmeɪd/ русалка
77 natural beauty /ˈnætʃrəl   ˈbjuːtɪ/ природня краса
78 nature /ˈneɪtʃəʳ/ природа, характер
79 occasionally /əˈkeɪʒnəlɪ/ час від часу, дуже рідко
80 outstanding /aʊtˈstændɪŋ/ видатний,  незакінчений
81 overcome /ˌəʊvəˈkʌm/ перемогти, побороти
82 patient /ˈpeɪʃənt/ пацієнт, терплячий
83 pay attention to /peɪ   əˈtenʃən/ звертати увагу на
84 pleasure /ˈpleʒəʳ/ насолода, задоволення
85 popular (with) /ˈpɒpjʊləʳ/ популярний, народний
86 porter /ˈpɔːtər/ швейцар, портьє
87 possession /pəˈzeʃən/ володіння, належність
88 pottery /ˈpɒtərɪ/ кераміка
89 private /ˈpraɪvɪt/ приватний, особистий
90 rarely /ˈrɛəlɪ/ рідко, не часто
91 relative pronouns /ˈrelətɪv   ˈprəʊnaʊns/ відносні займенники
92 relaxed /rɪˈlækst/ спокійний
93 remain /rɪˈmeɪn/ залишатися, зберігати якісь властивості
94 reporter /rɪˈpɔːtəʳ/ репортер
95 rest /rest/ залишки, відпочинок, відпочивати
96 reveal /rɪˈviːl/ виявляти, розкривати
97 romantic /rəʊˈmæntɪk/ романтичний
98 routine /ruːˈtiːn/ повсякденний, звичний
99 sensible /ˈsensəbl/ розумний, практичний
100 show off /ʃəʊ/ хвалько
101 shyness /ˈʃaɪnɪs/ соромливий
102 side /saɪd/ сторона, поверхня
103 sin /sɪn/ гріх, грішити
104 sincere /sɪnˈsɪər/ щирий
105 sink /sɪŋk/ тонути
106 sit in the shadows /ˈʃædəʊ/ сидіти в тіні
107 slender /ˈslendəʳ/ стрункий, невеликий
108 sort /sɔːt/ сорт, вид, сортирувати
109 speak one’s mind говорити відверто, виразити свою точ.зору
110 star (in) грати головну роль
111 start a family народити дитину (створити сім’ю)
112 straight /streɪt/ прямий, гетеросексуальний
113 strong view /strɒŋ     vjuː/ глибоке переконання
114 stunning /ˈstʌnɪŋ/ вражаючий, проголомшливий
115 succeed in /səkˈsiːd/ добитися успіху в
116 success /səkˈses/ успіх, везіння
117 suitcase /ˈsuːtkeɪs/ чемодан, пристосовувати
118 talent /ˈtælənt/ талант
119 tanned /tænd/ загорілий, рудувато-коричневий
120 terror /ˈterəʳ/ жах
121 the crowds /kraʊds/ товпи
122 the environment /ɪnˈvaɪərənmənt/ оточуюче середовище
123 typical /ˈtɪpɪkəl/ типовий
124 uncomfortable /ʌnˈkʌmfətəbl/ незручний
125 underneath /ˈʌndəˈniːθ/ внизу
126 vacuum cleaner /ˈvækjʊm    ˈkliːnəʳ/ пилосос
127 vampire /ˈvæmpaɪər/ вампір
128 wait for чекати щось
129 wonder /ˈwʌndəʳ/ диво, здивування, дивуватися
130 wrinkle /ˈrɪŋkl/ зморшка, складка

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *