Word list Unit 4 Travellers’ Tales pp. 18-21

Enterprise 3
№  п/п Слово Транскрипція Переклад
1 a short drive away from в декількох хвилинах їзди від
2 appointment /əˈpɔɪntmənt/ зустріч, ділове побачення
3 atmosphere /ˈætməsfɪəʳ/ повітря, атмосфера
4 attraction /əˈtrækʃən/ привабливість
5 be surrounded by /səˈraʊndid/ бути  оточеним ….
6 bridge /brɪdʒ/ міст
7 by chance /tʃɑːns/ випадково
8 cable car /ˈkeɪbl/ канатна дорога, фунікулер
9 car exhaust fumes /ɪgˈzɔːst    fjuːms/ вихлопні гази
10 car park парковка
11 carry on /ˈkærɪ/ продовжувати
12 century /ˈsentjʊrɪ/ століття
13 certainly /ˈs3ːtənlɪ/ обов’язково, безумовно
14 chalet /ˈʃæleɪ/ котедж,  шале
15 chemist’s /ˈkemɪsts/ аптека
16 chirping /tʃəːp ɪŋ/ цвірінькати, скрекотіти
17 coast /kəʊst/ беріг, узбережжя
18 colourful /ˈkʌləfəl/ мальовничий
19 completely /kəmˈpliːtlɪ/ цілком, повністю
20 corner /ˈkɔːnəʳ/ куток, кутовий
21 correct /kəˈrekt/ правильний, виправляти
22 crashing /kræʃ ɪŋ / руйнування, аварія
23 creature /ˈkriːtʃəʳ/ істота, створіння
24 cuckoo clock /ˈkʊkuː/ годинник із зозулею
25 delight /dɪˈlaɪt/ захоплення, радувати
26 delightful /dɪˈlaɪtfʊl/ надзвичайний, захоплюючий
27 department store /dɪˈpɑːtmənt    stɔːʳ / універмаг
28 disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ зневірений, засмучений
29 dish /dɪʃ/ тарілка, блюдо
30 dry /draɪ/ сухий, сушити
31 entertainer /ˌentəˈteɪnəʳ/ ведучий (програми)
32 exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ хвилюючий, захоплюючий
33 extremely /ɪksˈtriːmlɪ/ вкрай
34 film /fɪlm/ фільм, плівка, знімати
35 fireplace /ˈfaɪəpleɪs/ камін
36 flowing /ˈfləʊɪŋ/ той, що л’ється або тече, м’який
37 forest /ˈfɒrɪst/ ліс, бір
38 gentle /ˈdʒentl/ м’який, ніжний
39 go past йти повз…
40 go straight on /streɪt/ йти прямо
41 hairdresser’s /ˈhɛəˌdresəʳs/ перукарня
42 have the holiday of a свято ( чогось)
43 lifetime /ˈlaɪftaɪm/ життя
44 have the time of one’s life насолоджуватися кожною хвилиною життя
45 hearing /ˈhɪərɪŋ/ слухання
46 hilly /ˈhɪlɪ/ горбистий
47 honking той, що гудить
48 horn /hɔːn/ звуковий сигнал, ріг
49 I strongly advise you to /ˈstrɒŋlɪ    ədˈvaɪz/ дуже рекомендую
50 ice-cream parlour /ˈpɑːləʳ/ кафе-морозиво
51 in search of sb/sth /s3ːtʃ/ в пошуках
52 in terms of з точки зору
53 in the near future в недалекому майбутньому
54 including /ɪnˈkluːdɪŋ/ включаючи
55 it is worth doing sth /w3ːθ/ варто робити
56 jumper /ˈdʒʌmpər/ джемпер, стрибун
57 lake /leɪk/ озеро
58 line /laɪn/ лінія, риска
59 lively /ˈlaɪvlɪ/ живий, пожвавлений
60 local /ˈləʊkəl/ місцевий
61 mark відмітити, помітити
62 marvel /ˈmɑːvəl/ диво, дивуватися
63 miss /mɪs/ дівчина, пропускати, сумувати
64 mist /mɪst/ туман, серпанок, імла
65 musician /mjuːˈzɪʃən/ музикант
66 mystery /ˈmɪstərɪ/ таємниця, загадка
67 natural surroundings /ˈnætʃrəl səˈraʊndɪŋz/ природнє середовище
68 nearby /ˈnɪəˈbaɪ/ близько, недалеко
69 newsagent’s /ˈnjuːzeɪdʒənts/ газетний кіоск
70 Pacific Ocean /pəˈsɪfɪk    ˈəʊʃən/ Тихий океан
71 palm tree /pɑːm/ пальма
72 paradise /ˈpærədaɪs/ рай
73 peace /piːs/ мир, спокій
74 peaceful /ˈpiːsfʊl/ спокійний, мирний
75 perform /pəˈfɔːm/ виконувати, грати
76 petrol /ˈpetrəl/ бензин
77 pick up покращувати, ловити, заїхати, забирати
78 picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/ мальовничий
79 post office /pəʊst      ˈɒfɪs / пошта
80 recently /ˈriːsntlɪ/ нещодавно, на днях
81 recommend /ˌrekəˈmend/ рекомендувати, пропонувати, радити
82 refer to sb/sth /rɪˈf3ːʳ/ згадувати, відноситись, звертатися
83 relaxing /rɪˈlæksɪŋ/ розслаблюючий
84 roll /rəʊl/ котитися, зкотитися
85 Roman baths /ˈrəʊmən/ римські бані
86 route /ruːt/ шлях, дорога, маршрут
87 run after /rʌn/ переслідувати
88 run into sb зіштовхнутися
89 run out of виснажувати свій запас
90 run over переливатися через край
91 rustling /ˈrʌsl ɪŋ/ той, що шелестить
92 salty /ˈsɔːltɪ/ солений
93 scenery /ˈsiːnərɪ/ декорації, пейзаж
94 sense /sens/ відчуття, здоровий глузд
95 shade /ʃeɪd/ тінь, відтінок, затіняти
96 shake hands with sb /ʃeɪk/ потиснути руки комусь
97 sight /saɪt/ зір, видимість, видовище
98 skyscraper /ˈskaɪˌskreɪpəʳ/ хмарочос
99 smell /smel/ пахнути, смердіти, нюхати
100 snorkelling /ˈsnɔːkl ɪŋ/ плавання з дихальною трубкою
101 soil /sɔɪl/ грунт, земля, забруднитися
102 southwestern /saʊθˈwestən/ південно-західний
103 souvenir /suːvəˈnɪər/ сувенір
104 stale /steɪl/ черствий, несвіжий
105 station /ˈsteɪʃən/ станція, розміщувати
106 statue /ˈstætjuː/ статуя
107 steep /stiːp/ крутий, високий. вимочувати
108 straw /strɔː/ солома
109 That’s the last straw! Це остання крапля!
110 stream /striːm/ річка, струмок, течія, текти
111 suitable for /ˈsuːtəbl/ відповідний, придатний
112 sunset /ˈsʌnset/ захід сонця
113 suntan oil /ˈsʌntæn    ɔɪl/ засіб для засмаги
114 tale /teɪl/ розповідь
115 to tell tales ябедничати
116 tasteless /ˈteɪstlɪs/ безсмачний
117 theme park /θiːm     pɑːk/ тематичний парк
118 tiny /ˈtaɪnɪ/ дрібненький
119 turning /ˈt3ːnɪŋ/ поворот
120 watersports водні види спорту
121 wave weɪv/ хвиля, махати
122 wet /wet/ вологий, мокрий, намочити
123 windsurfing /ˈwɪnds3ːfɪŋ/ віндсерфінг
124 you can’t miss it ви не зможете пропустити це

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *